Šamanska praktična čarolija i kakao ceremonija ~ Dvodnevni seminar 21. i 22. maj 2016

box4

Šamanska praktična čarolija i Kakao ceremonija! 21. i 22. maj 2016. Dvodnevni seminar i svečana ceremonija. Pozivamo Vas da provedete sa nama inspirativan, praktičan i sadržajan dvodnevni seminar sa sjajnim autentičnim učiteljima Šamanske prakse Nagual Uchu (Urugvaj) i Tadeja Škorja (Slovenija) Prevod sa engleskog na seminaru je obezbeđen. For English version please scroll down.

 

ŠAMANSKA ČAROLIJA + KAKAO CEREMONIJA:

ŠTA JE ŠAMANIZAM:
Šamanizam je najranija duhovna praksa poznata čovečanstvu. On nam pokazuje da je sve u postojanju živo i poseduje dušu.

Šamanizam nas uči pre svega da smo deo Majke Prirode. Svi smo povezani fizički, emotivno, mentalno i duhovno u velikoj mreži života.

Šamanizam je idealan za skeptike. On nikada od vas neće tražiti da verujete u nešto. Naprotiv, on se
bazira na ličnom iskustvu i istraživanju. Šamanizam nije religija niti filozofija. To je lični duhovni proces koji se bazira na povezanosti sa Velikim Duhom.

cover 2

VODITELJI SEMINARA:

Nagual Uchu (Urugvaj):
Nagual Uchu je učio i praktikovao šamanizam uglavnom u Meksiku, Peruu i Brazilu. U Argentini je bio deo kruga Karlosa Kastanede i blisko je sarađivao sa Merilyn Tunneshende ( nagual žena iz kruga don Huana ).

Godinama je putovao oko  sveta, živeo u Indiji, kao i među afričkim i sibirskim šamanima, stičući bogato iskustvo u radu sa energijama. On kombinuje i integriše drevno znanje i tehnike sa urbano-modernim šamanizmom koji je primenjiv na svakodnevni život u 21. veku.
nagual-uchu.com/blog
info@nagual-uchu.com

Tadeja Škorja (Slovenija):
Tadeja je daroviti sanjar i još u detinjstvu je otkrila nove svetove u realnosti snova. Kroz šamanske obrede
sprijateljila se sa Nagual Uchu-om i tako započela svoju šamansku praksu. Već pet godina zajedno sa Nagualom učestvuje u seminarima i inicijacijama širom Evrope.
en.arianasyard.com
arianasyard@gmail.com

 

Šamanska čarolija i kakao ceremonija

PROGRAM SEMINARA:

“Šamanska prakična čarolija”

Vekovima unazad, ljudi su imali znanje o duhovnosti i prirodi ove realnosti, kao i o univerzalnim zakonima kojima su mogli da utiču na sopstvenu realnost i proizvedu željene promene u njoj. Ljude sa takvim sposobnostima je teško
kontrolisati i zbog toga su, na žalost, kroz istoriju bili ugnjetavani, optuživani i zabranjivani od strane vladajućih
klasa. Ipak, u domorodačkim šamanskim kulturama, takvi ljudi su uspeli da opstanu.

Šamanska praktična čarolija je relativno jednostavna, a izuzetno moćna. Ona je praktična i svako može da je primeni kako bi uneo promene u svakodnevni život.

Ovladavanje čarolijom nije ništa misterioznije nego ostvarivanje visoke vibracije – biti u stanju
(dovoljno svestan) da se promeni sopstvena vibracija po nahođenju.

Alati koji se pri tome koriste su jednostavni; ono što su domoroci uspevali da pronađu u prirodi:
zemlja, kamenje, voda, lišće, drvo, vetar, more, usevi, itd.

Kroz ovu posebnu priliku Nagual Uchu će podeliti neke od urođeničkih drevnih tehnika i alata za isceljivanje, samopomoć i za komunikaciju sa duhovima prirode.

Na seminaru će polaznici raditi praktične vežbe.

Nagual Uchu će polaznike provesti kroz sledeću seriju praktičnih vežbi:

– Povezivanje sa Majkom Zemljom i samim sobom.

– Kako raditi sa duhovima prirode.

OBOŽENJE: kako praktikovati svoj proces oboženja (divinacije) koristeći jednostavne predmete iz prirode (kamenje, cveće, lišće…). Šamansko oboženje/divinacija znači da smo u stanju da pronađemo odgovore na sva pitanja koja nam se pojave u životu. To je jedan od puteva do direktnog znanja. Divinacija nije gledanje u budućnost, to je put ka dubljem razumevanju događaja i uticaja koje okruženje i situacije imaju na osobu.

– Kako unaprediti i vežbati svoju svesnost.

– Kako kreirati sopstvenu realnost, jer realnost u kojoj ste rođeni jednostavno više nema smisla.

– Šamansko putovanje / prolazak kroz multidimenzionalne realnosti.

Šamanska putovanja se smatraju za primarni metod koji se koristi za pristup svetu mudrosti, isceljenja, duhovnih
pomagača i vodiča. Koriste se u mnoge svrhe, uglavnom za isceljenja. Putovanje je moćno meditativno stanje. Ono nas uvodi u izmenjeno stanje svesti koje nam pomaže da radimo dublje sa intuitivnim i duhovnim vođstvom.

Šamanski bubnjevi se koriste kako bi pomogli ovaj proces. Nisu vam potrebna prethodna znanja da se upustite u šamansko putovanje a benefiti su odmah uočljivi.

* Osluškujući potrebe grupe, Uchu će podeliti još mnogo toga što je potrebno svim polaznicima. Uchu očitava energiju grupe i prilagođava program u skladu sa tim.

Šamanska čarolija

 

KAKAO CEREMONIJA:         Pogledajte video: Uchu i Tadeja kakao ceremonija

Urođenička majanska legenda  kazuje da kada balans između  čoveka i prirode postane ugrožen,  kakao izlazi iz kišne šume da  otvori ljudska srca i vrati planetu  u stanje harmonije.

Ceremonijalni kakao je hrana za Promenu.

Ceremonijalni kakao je tradicionalno korišćen kod drevnih majanskih šamana za svrhu putovanja između svetova, izvan zavese realnosti. Za njih je Duh Kakaoa bio jedno od najmoćnijih božanstava.

Ceremonijalni kakao vodi vas do vrata od srca, u duhovnu dimenziju, ali vas ne gura kroz njih kao druge biljke. On vas nežno poziva na putovanje, kako bi se otisnuli sa čokoladnim duhom kroz svetove koje vi izaberete.

Efekti:

Sa više od 1200 hemijskih gradivnih komponenti, zrno Theobroma Cacao ( na grčkom theo – bog i broma – hrana ),
predstavlja farmakološki najkompleksniju hranu u prirodi. Određene aktivne komponente proizvode “pozitivne” emocije, pa se tako za kakao smatra da otvara srce i krči put transformaciji kroz ljubav prema sebi.

Kakao podstiče lučenje dopamina, hormona zadovoljstva i sreće.

Mi ćemo koristiti najbolji ceremonijalni kakao iz Gvatemale, pripremljen od strane čoveka koji je internacionalno
poznat kao Čokoladni Šaman. Čokolada je čist organski kakao koji se meša sa ostalim blagim biljkama i začinima.

Zajedno ćemo kreirati siguran prostor gde ćemo uz međusobnu podršku i muziku, dozvoliti sebi da osećamo, da uđemo u naša srca i duboko emotivna, transformišuća stanja bića. Možete pripremiti pitanja ili nameru za vašu ceremoniju.

Kroz kakao vi ćete pristupiti podsvesnom nivou kako biste otkrili i iscelili najdublje aspekte sebe, i kako biste se
pokrenuli ka ostvarivanju onoga što vi zaista jeste. To će vam pomoći da uklonite barijere iz svih oblasti života:
veza, karijere, ličnog rasta, kreativnosti, ili na šta god se vi fokusirate. Konačno, kakao produbljuje vašu vezu sa
srcem i otvara novi kapacitet da volite i budete voljeni.

Muzika će nam asistirati u ovom svetom činu.

cover 1

 

Važna napomena: Kakao je bezbedan za konzumaciju, međutim ukoliko imate problema sa srcem, koristite antidepresive ili ste trudni, molimo vas da nam javite ranije kako bismo pripremili pravu dozu za vas. Ukoliko imate epilepsiju, na žalost ne možemo vas pozvati na kakao ceremoniju zbog vaše lične sigurnosti.

Više detalja o ceremoniji biće vam poslato nakon što se prijavite.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da iskusite delić moćne majanske tradicije sa Nagual Uchuom, po prvi put u
Srbiji!

Ljubazno vas pozivamo da provedete sa nama ovaj poseban vikend!

Seminar Satnica:
Subota:

11h do 19h Seminar sa pauzom za ručak

Nedelja:

11h do 14h nastavak seminara
14h do 15h Pauza za ručak
15h do 16.15 Bonus gost:  Harmony program, Vedran Petrak (Zagreb) Gong master i direktor Harmony programa / Ostrvo Pašman, gde Uchu i Tadeja održavaju dvonedeljne seminare nekoliko godina unazad, kao i mnogi drugi učitelji iz različitih oblasti iz regiona i sveta.

17.00 do 21h Svečana Kakao ceremonija

Cena seminara 100e  // Cena Kakao ceremonije 50e
Rezervišite svoje mesto prijavom na mail:

info@noveperspektive.com a zatim i uplatom avansa u iznosu od 50e // broj mesta je ograničen, kako bi mogao svaki polaznik da primi znanja i rad sa energijama kao i da svi uživaju u procesu.

Lokacija ce biti naknadno objavljena!

Dobrodošli!

CNP TIM

Kotakt telefon: +381638630547

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English version!

What is shamanism?

Shamanism is the oldest spiritual heritage known to mankind. It is being practiced all over the world. It teaches us
that everything is connected, alive and has a spirit. We are part of Mother Nature, not standing over and above it. We are all connected in the great web of life physically, emotionally, mentally and spiritually. Shamanism is ideal for
sceptics. It will never ask you to blindly believe anything. On the contrary, it is based on one’s own experience and
exploration. Shamanism is not a religion and it is not a philosophy. It is personal, spiritual process based on direct
connection to the Great Spirit.

Lead by:
Nagual Uchu (Uruguay):
Nagual Uchu learned and practiced shamanism mostly in Mexico, Peru and Brazil. In Argentina he was a part of Carlos Castaneda’s circle and he worked closely with Merilyn Tunneshende (the nagual Woman from don Juan’s circle). He spent years travelling all around the world, living in India, also among African and Siberian shamans, gaining rich experience in working with energies. He combined and integrated ancient knowledge and techniques into Urban-Modern Shamanism which is applicable in 21st century in our everyday lives.
nagual-uchu.com/blog
info@nagual-uchu.com

Tadeja Škorja (Slovenia):
A gifted dreamer from childhood on she discovered new worlds in dreaming realities through shamanic ceremonies when she formed a friendship with nagual Uchu and started training with him. They have been working and practicing together for the past 5 years, organizing seminars and workshops throughout Europe.
en.arianasyard.com
arianasyard@gmail.com

WORKSHOP Program: “Shamanic Practical Magic«
+ CACAO Ceremony

Centuries ago people had knowledge about spirituality, about nature of this reality, understanding of the universal
laws with which they were able to influence their reality and cause the desired changes to happen. People with these
abilities are not easy to control, therefore, unfortunately throughout history this knowledge has been repressed,
persecuted and prohibited by the ruling classes. It remained preserved mostly in indigenous shamanic cultures.

Shamanic magic is simple, but powerful. It is practical and you can apply it right away to bring changes into your
everyday life. Magical mastery is nothing more mysterious than having a high vibration – being able (aware enough) to change your vibration at will.

The tools used are very simple: what indigenous people can find in nature: soil, stones, water, leaves, trees, wind,
sea, crops etc. At this special occasion nagual Uchu will share some of their ancient techniques and tools for healing,
helping yourself and others, for communication with spirits of nature. At the workshop the participant will do
practical work. Uchu will lead them in a series of experiential exercises of how to:

– Connect to mother Earth and ourselves better

– How to work with spirits of nature

– DIVINATION: how to do your process of divination using simple things from nature (stones, flowers, leaves…).
Shamanic divination means simply finding answers to all the questions you have in life. It is one of the paths to gain
direct knowledge. Divination is not ‘fortune telling’, it is a way to a deeper understanding of events and influences
surrounding a situation or person.

– How to enhance and train your awareness

– How to create your own reality, because the reality you were born into just doesn’t make sense anymore

– Shamanic Journeys / experiencing multi-dimensional realities. Shamanic journeys are considered the primary method
used to access worlds where wisdom, healing, spirit helpers and guidance are found. They are used for many purposes,
mainly for healing. Journeying is a powerful meditative state. It takes us into altered states of consciousness that
help us work more deeply with intuitive and spiritual guidance. Shamanic drumming is used to assist the process. You do
not need any special skills or prior knowledge to conduct a journey.

– And more of what the group needs following inspirations and energies present. Uchu reads the energy of the
group and adapts the program according to that.

Cacao Ceremony Program:

An indigenous Mayan legend tells us whenever the balance between humans and nature becomes threatened, cacao comes from
the rainforest to open people’s hearts and return the planet to a state of harmony. Ceremonial cacao is then the Food
for the Shift.

Ceremonial cacao was traditionally used by the Ancient Mayan Shamans to travel between the worlds, to travel beyond the veil. For them the Cacao Spirit was one of the most powerful deities. Ceremonial cacao leads you to the door to the heart, to the spiritual dimension, but it does not push you through like other plants. Ceremonial cacao gently invites you on a journey, to travel with the chocolate spirit through the veil if you choose to.

Effects:

With over 1200 chemical constituents, the beans from Theobroma Cacao (translating from the greek: theo – meaning god
and broma – meaning food), appear to be the most pharmacologically complex food in nature. Certain active ingredients
help release ‘feel good’ emotions, therefore cacao is considered a heart opener that paves the way to transformation
through self-love. It potentiates the release of dopamine, the ‘pleasure’ hormone.

We use special, best ceremonial cacao from Guatemala, prepared by a man now internationally known as the Chocolate
Shaman. The “chocolate” is pure organic cacao, mixed with other mild herbs and spices.

Together we will create a safe space where with support of the group and music we can allow ourselves to feel, to enter
our hearts and deep emotional, transformative states of being. You may prepare questions or intent for your ceremony.

Through cacao you access the subconscious to reveal and heal the deepest aspects of yourself, to start moving towards the fullest expression of who you truly are. It helps you to remove barriers in all areas of your life: relationships, career, personal growth, creativity, or wherever your focus is. Ultimately, cacao deepens your connection to your heart, and expands your capacity to love and be loved. Music will assist us during our sacred process.

Important note: Cacao is safe to ingest, however if you have heart conditions, take antidepressants or are pregnant,
please let us know in advance (to decide a proper dosage for you). If you have epilepsy, unfortunately we cannot invite
you to cacao ceremony for your own safety. More details will be provided when you apply.

Do not miss this unique opportunity to experience a piece of powerful Mayan tradition with nagual Uchu for the first
time in Serbia!

You are kindly invited to join us for this special weekend!

Price: Workshop 100e Cacao Ceremony: 50e

Join us: info@noveperspektive.com

Welcome!

Team CNP

Podeli sa prijateljima:

Povezani Tekstovi

Ostavite komentar

Ime *

Email *

Website

Tvoj komentar *